Nasz

NASZ.KONTEMPLACYJNO-CZYNNY.

CHARYZMAT

 

 

CHARYZMAT

NASZ.CHARYZMAT

KONTEMPLACJA i życie apostolskie

 

Jako na wpół kontemplacyjna wspólnota monastyczna, o korzeniach pustelniczych, Zakon pielęgnuje ducha kontemplacji wśród swoich członków. Mnisi paulińscy, pamiętając o charakterze i duchu wspólnoty, starają się należycie łączyć kontemplację i ducha modlitwy z różnymi formami pracy apostolskiej. Te dwie części naszego charyzmatu przeżywamy w życiu wspólnotowym, na wzór Chrystusa, który powiedział: „Gdzie dwóch lub trzech zbiera się w imię moje, ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). To połączenie życia kontemplacyjnego z życiem duszpasterskim było ewidentną cechą Zakonu od samego początku. Gdy pierwsi bracia Paulini poświęcili się bardziej intensywnemu życiu zgodnie z mottem wspólnoty Solus Cum Deo Solo (Sam na sam z Bogiem), coraz więcej osób zaczęło szukać u nich opieki duszpasterskiej. Charyzmat półkontemplacyjny Zakonu przypomina duchowym synom św. Pawła Pierwszego Pustelnika, że ​​każde dzieło apostolskie zaczyna się od zażyłej relacji z Bogiem, od wyjścia na pustynię i spotkania tam z Bogiem.

„Wieść o Nim rozniosła się jeszcze dalej i gromadziły się wielkie tłumy, aby Go słuchać i być uzdrowionymi ze swoich chorób. Ale sam Jezus często wychodził na pustynię i modlił się ”

– (Łk 5, 15-16).

Cechy charakterystyczne naszego charyzmatu

Cechy charakterystyczne naszego charyzmatu

Charyzmat Zakonu Paulinów jest określony w Konstytucjach, opisany w czterech kluczowych punktach:

„Cechy Wspólnoty Paulinów, które wyrażają bogate dziedzictwo, zdrowe tradycje i historyczną ewolucję Zakonu, a także dokładniej określają jego misję, są następujące…”

– (Konstytucje Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Artykuł 3)

1.

Kultywowanie kontemplacji Boga w samotności i rozwijanie miłości do modlitwy liturgicznej;

2.

Życie charakteryzujące się sumienną pracą i ubóstwem oraz praktyką pokuty jako środka udziału w zbawczej ofierze Chrystusa;

3.

Szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, które wyraża się przede wszystkim w naśladowaniu Maryi poprzez osobiste uświęcenie i w wykonywanie dzieł apostolskich;

4.

Gorliwość apostolska w służbie Kościołowi i bliźniemu pod przewodnictwem Ducha Świętego i zawsze dostosowana do znaków czasu. Gorliwość ta przejawia się przede wszystkim w głoszeniu Słowa Bożego, w świadectwie życia, w sprawowaniu sakramentów, a zwłaszcza w sakramentu pojednania.

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Często Zadawane Pytania

WymagaNE Dokumenty