COMMUNITAS.BEATI.EUSEBII

WSPÓLNOTA BŁOGOSŁAWIONEGO EUZEBIUSZA

EUZEBIUSZ

WSPÓLNOTA.BŁOGOSŁAWIONEGO.EUZEBIUSZA

 

COMMUNITAS

BEATI EUSEBII

 

Jesteśmy wspólnotą osób, którym bliski jest Zakon Paulinów, jego charyzmat i duchowość, którzy chcą mieć swój udział w jego misji.

Celem Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza jest modlitewne wspieranie Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika we wszystkich wymiarach jego działalności. Nieustanna modlitwa za paulińskich zakonników tworzy szczególną więź łączącą członków Wspólnoty z Zakonem i jest formą duchowego uczestnictwa w jego apostolskim posłannictwie. Poczucie odpowiedzialności za dzieła prowadzone przez Zakon czyni wszystkich modlących się we Wspólnocie prawdziwymi przyjaciółmi Zakonu.

Szczególną troską modlitewną członkowie Wspólnoty otaczają sprawę powołań do Zakonu, i całe dzieło formacji zakonnej: młodych ludzi rozeznających powołanie, nowicjuszy, kleryków, braci juniorystów.

Wspólnota wspiera wszystkich paulinów, prosząc Boga o wytrwałość dla nich w powołaniu do życia charyzmatem paulińskim, aby ich przebywanie „sam na sam z Bogiem” na pustyni własnego serca czyniło owocnym apostolstwo Zakonu.

Zobowiązaniem włączającym do Wspólnoty jest podjęcie modlitwy w jednym wybranym dniu każdego miesiąca. Każdy sam określa formę swojej modlitwy.

Poza modlitwą z Zakonem i za Zakon dbamy także o formację budującą osobiste życie duchowe w oparciu o duchowość i tradycję paulińską. Są między nami także rodzice i rodziny paulinów, ich obecność czyni naszą Wspólnotę prawdziwie rodzinną i szczególnie bliską Zakonowi.

Błogosławiony Euzebiusz jest uznawany, obok św. Pawła I Pustelnika, za najważniejszą postać w dziejach naszego Zakonu. Nadał bowiem naszej paulińskiej wspólnocie kształt organizując rozproszonych na Węgrzech, w naddunajskich lasach pustelników w jedną wspólnotę zakonną. Zobaczmy jak wyglądała droga człowieka, który zapalił innych miłością do Chrystusa i poprowadził ich na pustynię sam na sam z Bogiem.

Aby dowiedzieć się więcej o naszym patronie kliknij tutaj

 

Aby wstąpić do Wspólnoty, należy wypełnić poniższy formularz online:

W odpowiedzi wyślemy dyplom przyjęcia do Wspólnoty. Podany kontakt umożliwi przesłanie materiałów formacyjnych i bieżących informacji.

Twoje imię i nazwisko będzie wyświetlone na naszym kalendarzu internetowym, który wyświetla listę osób podejmujących modlitwę w danym dniu. *Poza tym, podany kontakt nie jest nigdzie udostępniany.

Aby wstąpić do Wspólnoty, można również ściągnąć formularz w wersji pdf i wypełniony przesłać drogą pocztową na adres:

ŚCIĄGNIJ FORMULARZ – WSPÓLNOTA BŁOGOSŁAWIONEGO EUZEBIUSZA

WSPÓLNOTA BŁOGOSŁAWIONEGO EUZEBIUSZA

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

PO Box 2049

654 Ferry Road

Doylestown, PA 18901

USA

Reguła

I. Celem Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza jest modlitewne wspieranie Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika we wszystkich wymiarach jego działalności. Nieustanna modlitwa za paulińskich zakonników tworzy szczególną więź łączącą członków Wspólnoty z Zakonem i jest formą duchowego uczestnictwa w jego apostolskim posłannictwie. Poczucie odpowiedzialności za dzieła prowadzone przez Zakon czyni wszystkich modlących się we Wspólnocie prawdziwymi przyjaciółmi Zakonu. Szczególną troską modlitewną członkowie Wspólnoty otaczają:

 

1. Sprawę powołań do Zakonu, i całe dzieło formacji zakonnej: młodych ludzi rozeznających powołanie, nowicjuszy, kleryków, braci juniorystów.

2. Wszystkich zakonników, prosząc Boga o wytrwałość dla nich w powołaniu do życia charyzmatem paulińskim, aby ich przebywanie „sam na sam z Bogiem” na pustyni własnego serca czyniło owocnym apostolstwo Zakonu.

 

II. Moderatorem odpowiedzialnym za Wspólnotę jest ojciec mianowany dekretem Generała Zakonu Paulinów. Do obowiązków moderatora należy:

 

1. Uzgadnianie podejmowanych zadań i inicjatyw z Przełożonym generalnym, któremu co roku zdaje sprawozdanie ze swej posługi.

2. Troska o formalne i duchowe realizowanie zadań Wspólnoty.

 

III. Wspólnota realizuje swoje posłannictwo w ramach mniejszych grup, którym przewodzą ustanowione osoby odpowiedzialne. Wskazanie odpowiedzialnych dokonuje się na zasadzie precedencji, czyli kolejności przyjęcia do Wspólnoty. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli danej grupie został przydzielony przez władze zakonne lub moderatora duszpasterz. Powyższa procedura odnosi się do poszczególnych grup powstających w krajach, prowincjach Zakonu, przy klasztorach, lub wszędzie tam, gdzie zbierze się choćby kilka osób pragnących modlić się razem.

IV. Wstąpienie do Wspólnoty następuje poprzez przekazanie deklaracji podjęcia stałej modlitwy w jednym, wybranym dniu każdego miesiąca. Wystąpienie ze Wspólnoty następuje poprzez przekazanie decyzji o rezygnacji.

V. Osoba wstępująca do Wspólnoty sama określa formę swojej modlitwy w wybranym przez siebie dniu. Godną zalecenia jest osobista troska o życie w łasce uświęcającej, przystępowanie do sakramentów, a szczególnie Eucharystia w dniu modlitwy za Zakon. Zaleca się także inne formy jak: modlitwa różańcowa, praktyki pokutne czy dzieła miłosierdzia.

VI. Poza modlitwą w jednym, wybranym dniu miesiąca, która stanowi podstawowe zobowiązanie, członkowie Wspólnoty podejmują także modlitwę w dni szczególnie ważne dla Zakonu: św. Pawła Pierwszego Pustelnika – 15 stycznia, Zwiastowanie Pańskie – 25 marca, Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia, oraz dni obłóczyn, ślubów i święceń.

 

VII. Patronem Wspólnoty jest bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia założyciel Zakonu Paulinów.

 

VIII. Świętem patronalnym Wspólnoty jest wspomnienie bł. Euzebiusza, tj. 20 stycznia.

IX. Członkowie Wspólnoty modlą się także za siebie nawzajem. W ten sposób trwają w duchowej jedności, nieustannie trwając przed Bogiem. X. Członkowie Wspólnoty przekazują moderatorowi informacje o śmierci jej członków, aby wszyscy mogli się modlić o życie wieczne dla nich. Bezcennym darem jest Ofiara Mszy Świętej w intencji zmarłej osoby. A priceless gift is the Sacrifice of the Holy Mass for the intention of the deceased person.

MODLITWA ZA

WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEGO EUZEBIUSZA Z OSTRZYHOMIA

Boże, przedziwny w świętych swoich i święty we
wszystkich dziełach swoich, Ty wybierasz od wieków swoje
wierne sługi i zaufanych przyjaciół dla realizacji swoich
zbawczych zamierzeń i stawiasz ich na drogach posłannictwa
Kościoła.

Dzięki Ci składamy za miłość, z jaką wybrałeś sługę swego
Euzebiusza, gorliwego kapłana Kościoła ostrzyhomskiego i
wlałeś w jego serce umiłowanie samotności. Ty, Panie,
natchnąłeś go myślą połączenia kontemplacji z czynem
apostolskim i ducha pustyni ze wspólnotą życia zakonnego. Ty
uczyniłeś go twórcą i organizatorem wspólnoty zakonnej pod
patronatem św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Błagamy Cię przez jego miłość do Krzyża Chrystusowego i
synowską cześć do Bożej Rodzicielki; obdarz zakon pauliński
darem nowych świętych i licznych powołań, umocnij miłością,
wiarą i odwagą tych, którzy rozeznają w swych sercach głos
Twego wezwania, błogosław i chroń braci postulantów,
nowicjuszy i kleryków.

Niech blaskiem cnót, jakimi jaśniał bł. Euzebiusz na ziemi,
szczególnie pokorą i roztropnością, miłosierdziem i czystością
serca, pobożnością i umiłowaniem modlitwy, przypomina
swoim braciom o powołaniu do świętości. Niech im wciąż
przypomina czcigodne dziedzictwo Ojców, któremu dał
początek 1inatchnienie.

Daj, o łaskawy Boże, aby wszyscy paulini, wpatrzeni we
wzór swego Założyciela, pod opieką Maryi, Matki Zakonu
paulińskiego i Królowej pustelników, zespoleni w jedno z
Krzyżem świętym, mogli odbyć szczęśliwie pielgrzymkę wiary i
nadziei, razem z ludem powierzonym swej apostolskiej trosce,
do Twego ojcowskiego domu w niebie. Amen.

ŚCIĄGNIJ OBRAZEK – PDF

Aby zobaczyć kalendarz modlitwy odwiedź stronę naszej Wspólnoty w Polsce – LINK: http://www.cbe.paulini.pl/12,Kalendarz

 

WSPÓLNOTA BŁOGOSŁAWIONEGO EUZEBIUSZA

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

PO Box 2049

654 Ferry Road

Doylestown, PA 18901

USA

 

215-345-0600

vocation@czestochowa.us

 

 

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy wspólnotą osób, którym bliski jest Zakon Paulinów, jego charyzmat i duchowość, którzy chcą mieć swój udział w jego misji.

Celem Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza jest modlitewne wspieranie Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika we wszystkich wymiarach jego działalności. Nieustanna modlitwa za paulińskich zakonników tworzy szczególną więź łączącą członków Wspólnoty z Zakonem i jest formą duchowego uczestnictwa w jego apostolskim posłannictwie. Poczucie odpowiedzialności za dzieła prowadzone przez Zakon czyni wszystkich modlących się we Wspólnocie prawdziwymi przyjaciółmi Zakonu.

Szczególną troską modlitewną członkowie Wspólnoty otaczają sprawę powołań do Zakonu, i całe dzieło formacji zakonnej: młodych ludzi rozeznających powołanie, nowicjuszy, kleryków, braci juniorystów.

Wspólnota wspiera wszystkich paulinów, prosząc Boga o wytrwałość dla nich w powołaniu do życia charyzmatem paulińskim, aby ich przebywanie „sam na sam z Bogiem” na pustyni własnego serca czyniło owocnym apostolstwo Zakonu.

Zobowiązaniem włączającym do Wspólnoty jest podjęcie modlitwy w jednym wybranym dniu każdego miesiąca. Każdy sam określa formę swojej modlitwy.

Poza modlitwą z Zakonem i za Zakon dbamy także o formację budującą osobiste życie duchowe w oparciu o duchowość i tradycję paulińską.

Są między nami także rodzice i rodziny paulinów, ich obecność czyni naszą Wspólnotę prawdziwie rodzinną i szczególnie bliską Zakonowi.

NASZ PATRON

Błogosławiony Euzebiusz jest uznawany, obok św. Pawła I Pustelnika, za najważniejszą postać w dziejach naszego Zakonu. Nadał bowiem naszej paulińskiej wspólnocie kształt organizując rozproszonych na Węgrzech, w naddunajskich lasach pustelników w jedną wspólnotę zakonną. Zobaczmy jak wyglądała droga człowieka, który zapalił innych miłością do Chrystusa i poprowadził ich na pustynię sam na sam z Bogiem.

Aby dowiedzieć się więcej o naszym patronie kliknij tutaj

 

DOŁĄCZ DO WSPÓLNOTY BŁOGOSŁAWIONEGO EUZEBIUSZA JUŻ DZISIAJ!

Aby wstąpić do Wspólnoty, należy wypełnić poniższy formularz online:

W odpowiedzi wyślemy dyplom przyjęcia do Wspólnoty. Podany kontakt umożliwi przesłanie materiałów formacyjnych i bieżących informacji.

Twoje imię i nazwisko będzie wyświetlone na naszym kalendarzu internetowym, który wyświetla listę osób podejmujących modlitwę w danym dniu.

Poza tym, podany kontakt nie jest nigdzie udostępniany.

Aby wstąpić do Wspólnoty, można ściągnąć formularz w wersji pdf i wypełniony przesłać drogą pocztową na adres:

WSPÓLNOTA BŁOGOSŁAWIONEGO EUZEBIUSZA

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

PO Box 2049

654 Ferry Road

Doylestown, PA 18901

USA

ŚCIĄGNIJ FORMULARZ – WSPÓLNOTA BŁOGOSŁAWIONEGO EUZEBIUSZA

 

REGUŁY

Reguła

I. Celem Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza jest modlitewne wspieranie Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika we wszystkich wymiarach jego działalności. Nieustanna modlitwa za paulińskich zakonników tworzy szczególną więź łączącą członków Wspólnoty z Zakonem i jest formą duchowego uczestnictwa w jego apostolskim posłannictwie. Poczucie odpowiedzialności za dzieła prowadzone przez Zakon czyni wszystkich modlących się we Wspólnocie prawdziwymi przyjaciółmi Zakonu. Szczególną troską modlitewną członkowie Wspólnoty otaczają:

 

1. Sprawę powołań do Zakonu, i całe dzieło formacji zakonnej: młodych ludzi rozeznających powołanie, nowicjuszy, kleryków, braci juniorystów.

2. Wszystkich zakonników, prosząc Boga o wytrwałość dla nich w powołaniu do życia charyzmatem paulińskim, aby ich przebywanie „sam na sam z Bogiem” na pustyni własnego serca czyniło owocnym apostolstwo Zakonu.

 

II. Moderatorem odpowiedzialnym za Wspólnotę jest ojciec mianowany dekretem Generała Zakonu Paulinów. Do obowiązków moderatora należy:

 

1. Uzgadnianie podejmowanych zadań i inicjatyw z Przełożonym generalnym, któremu co roku zdaje sprawozdanie ze swej posługi.

2. Troska o formalne i duchowe realizowanie zadań Wspólnoty.

 

III. Wspólnota realizuje swoje posłannictwo w ramach mniejszych grup, którym przewodzą ustanowione osoby odpowiedzialne. Wskazanie odpowiedzialnych dokonuje się na zasadzie precedencji, czyli kolejności przyjęcia do Wspólnoty. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli danej grupie został przydzielony przez władze zakonne lub moderatora duszpasterz. Powyższa procedura odnosi się do poszczególnych grup powstających w krajach, prowincjach Zakonu, przy klasztorach, lub wszędzie tam, gdzie zbierze się choćby kilka osób pragnących modlić się razem.

IV. Wstąpienie do Wspólnoty następuje poprzez przekazanie deklaracji podjęcia stałej modlitwy w jednym, wybranym dniu każdego miesiąca. Wystąpienie ze Wspólnoty następuje poprzez przekazanie decyzji o rezygnacji.

V. Osoba wstępująca do Wspólnoty sama określa formę swojej modlitwy w wybranym przez siebie dniu. Godną zalecenia jest osobista troska o życie w łasce uświęcającej, przystępowanie do sakramentów, a szczególnie Eucharystia w dniu modlitwy za Zakon. Zaleca się także inne formy jak: modlitwa różańcowa, praktyki pokutne czy dzieła miłosierdzia.

VI. Poza modlitwą w jednym, wybranym dniu miesiąca, która stanowi podstawowe zobowiązanie, członkowie Wspólnoty podejmują także modlitwę w dni szczególnie ważne dla Zakonu: św. Pawła Pierwszego Pustelnika – 15 stycznia, Zwiastowanie Pańskie – 25 marca, Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia, oraz dni obłóczyn, ślubów i święceń.

 

VII. Patronem Wspólnoty jest bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia założyciel Zakonu Paulinów.

 

VIII. Świętem patronalnym Wspólnoty jest wspomnienie bł. Euzebiusza, tj. 20 stycznia.

IX. Członkowie Wspólnoty modlą się także za siebie nawzajem. W ten sposób trwają w duchowej jedności, nieustannie trwając przed Bogiem. X. Członkowie Wspólnoty przekazują moderatorowi informacje o śmierci jej członków, aby wszyscy mogli się modlić o życie wieczne dla nich. Bezcennym darem jest Ofiara Mszy Świętej w intencji zmarłej osoby. A priceless gift is the Sacrifice of the Holy Mass for the intention of the deceased person.

MODLITWA

MODLITWA ZA

WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEGO EUZEBIUSZA Z OSTRZYHOMIA

Boże, przedziwny w świętych swoich i święty we wszystkich dziełach swoich,

Ty wybierasz od wieków swoje wierne sługi i zaufanych przyjaciół dla realizacji

swoich zbawczychzamierzeń i stawiasz ich na drogach posłannictwa Kościoła.

We give thanks to You, O Lord, for the love which You showed toward Your servant,

Eusebius, the zealous priest of Esztergom, by pouring out into his heart the love of solitude.

You, O Lord, inspired blessed Eusebius to combine contemplation with an apostolic deed,

and the spirit of the desert, with the community of religious life. You, O Lord, made Eusebius

the founder and organizer of a religious community under the patronage of Saint Paul the First Hermit.

May the splendor of the virtues with which the blessed Eusebius shone on earth, especially humility and prudence,

mercy and purity of heart, devotion, and love of prayer, remind our brothers of the call toward their holiness.

May blessed Eusebius’ virtues remind us about the beginnings and inspirations of the venerable inheritance of the Fathers.

Grant O Lord, that all Pauline Fathers and Brothers, looking at the example of their Founder,

under the protection of Mary, Mother of the Pauline Order and Queen of the Hermits,

united in one with the Holy Cross, would make a happy pilgrimage in regards to their faith and hope,

along with all the people entrusted to their apostolic care and Your home in Heaven. Amen.

ŚCIĄGNIJ OBRAZEK – PDF

LIST GENERAŁA ZAKONU PAULINÓW - PDF
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspólnota Bł. Euzebiusza

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

PO Box 2049

654 Ferry Road

Doylestown, PA 18901

USA

 

215-345-0600

vocation@czestochowa.us

 

 

 

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Matka Boża

Konstytucje